Przedstawiamy obowiązujące w NADIX Rafał Słodkowski zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest NADIX Rafał Słodkowski z siedzibą w Mielcu, ul. Henryka Sienkiewicza 50/24, 39 – 300 Mielec. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować również mailowo pod adresem: kontakt@nadix.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Rejestracja konta w sklepie internetowym bez dokonywania zakupu – potencjalni klienci
Cel przetwarzania:
– Rejestracja konta w sklepie internetowym, poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej;
Podstawa prawna przetwarzania:
– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania w celu świadczenia usługi w postaci prowadzenia konta w sklepie internetowym;
Okres przechowywania danych:
– Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. zgłoszenia żądania usunięcia konta;

Rejestracja konta w sklepie internetowym wraz z dokonaniem zakupu – klienci
Cel przetwarzania:
– Realizacja umowy z klientem;
– Dochodzenie i obrona roszczeń;
Podstawa prawna przetwarzania:
– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy;
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń;
Okres przechowywania danych:
– Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających;

Składanie zapytań, skarg i reklamacji drogą mailową oraz przez stronę internetową
Cel przetwarzania:
– Rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane drogą mailową oraz przez stronę internetową;
Podstawa prawna przetwarzania:
– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy;
– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny związany z rozpatrywaniem skarg i reklamacji;
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji związanych z realizacją swoich celów biznesowych;
Okres przechowywania danych:
– Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
– Przez 1 rok po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie nie związane z rękojmią czy reklamacją;

Negocjowanie i realizacja umów z kontrahentami (dotyczy pracowników oraz współpracowników kontrahenta, jak również kontrahentów będących osobami fizycznymi)
Cel przetwarzania:
– Zawarcie i realizacja umowy z kontrahentem;
Podstawa prawna przetwarzania:
– Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania dla realizacji umowy – w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi;
– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na Administratorze w związku z realizacją umowy, w szczególności w zakresie rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych;
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci umożliwienia zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem – dotyczy pracowników oraz współpracowników kontrahenta;
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci dochodzenia i obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy;
Okres przechowywania danych:
– Do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy;
– Do czasu upływu terminów przechowywania danych wskazanych w przepisach prawa;
– Do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu (gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie Administratora).

Odbiorcy danych
W związku z prowadzoną działalnością, NADIX Rafał Słodkowski będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
a) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
b) podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność, rzeczoznawcom, lub podmiotom współpracującym z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
c) bankom – w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
d) podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
e) firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) przenoszenia swoich danych osobowych,
g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – wycofania jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umów sprzedaży oraz rozliczenia prowadzonej działalności, a także wywiązania się przez Administratora z obowiązków nałożonych przepisami prawa. Oznacza to, że chcąc skorzystać z oferty NADIX Rafał Słodkowski musisz podać swoje dane osobowe.
W pozostałym zakresie (w szczególności w ramach przetwarzania w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Do ewentualnego przekazywanie może dojść w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W takim przypadku przekazanie nastąpi jedynie pod warunkiem zapewnienia właściwych, wskazanych w RODO zabezpieczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, powodującej skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływającej na osoby, których dane przetwarzamy.

Pliki cookies
Podczas twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane takie jak np.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Pliki Cookies wykorzystywane się do tworzenia statystyk, pozwalają automatycznie rozpoznać adres IP komputera przy następnej wizycie oraz umożliwiają utrzymanie sesji zalogowanego użytkownika. Są również używane do celów reklamowych, aby dostarczyć użytkownikom treści reklamowe dostosowane do ich zainteresowań. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać cookies, prosimy skonfigurować przeglądarkę internetową tak, by usuwała tego typu pliki, blokowała je, bądź każdorazowo ostrzegała przed ich zachowaniem.

Zmiana polityki prywatności
Administrator danych zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, po uprzednim powiadomieniu o wprowadzanych zmianach oraz po wyznaczeniu odpowiedniego czasu, od którego będą obowiązywały zmiany w Polityce Prywatności firmy NADIX Rafał Słodkowski.

X